Среда, 21.02.2024, 05:44
Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Факультет мультимедиа технологий образовательного портала "Мой университет"


Главное
Каникулы с МУ
Обучение ИКТ и ММ
Конференция 4 ММ
Конкурс ИКТ - ФГОС
Конкурсы по ИКТ
Фестиваль ММ
Мультимедиатека
Статистика
Яндекс.Метрика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » Предметы группы "Иностранный язык" » Английский язык

Інноваційний освітній проектЗастосування засобів ІКТ та мультимедіа на уроках англійської мови в початковій школі
ЗМІСТ
ВСТУП
І. ПОНЯТТЯ ПРО ІКТ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.
ІІ. ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
ІІІ. СУЧАСНИЙ УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ІV. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
4.1 Обґрунтування ідеї проекту
4.2 Діагностика пізнавальної активності учнів
4.3 Технологія застосування засобів ІКТ та мультимедійних презентацій на уроках іноземної мови
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК 1
ДОДАТОК 2
ДОДАТОК 3
ДОДАТОК 4
ДОДАТОК 5

Частина 1
ВСТУП
Нові інформаційно - комп’ютерні технології мають величезний діапазон можливостей для вдосконалення навчального процесу та системи освіти в цілому. Одним з дидактичних засобів, які володіють значним потенціалом, є засоби мультимедіа. Можна вважати, що всі педагогічні технології (що розуміються як способи) є інформаційними, через те, що навчально-виховний процес завжди супроводжується обміном інформацією між педагогом і учнем. Але в сучасному розумінні інформаційні або інформаційно - комп’ютерні технології навчання - це педагогічні технології, що використовують спеціальні способи, програмні та технічні засоби (кіно, аудіо-та відеозасоби, комп'ютери, телекомунікаційні засоби) для роботи з інформацією. (3, с.37).
Застосування графічних ілюстрацій у навчальних комп'ютерних системах дозволяють на новому рівні передавати інформацію учням і покращувати її розуміння. Навчальні програмні продукти, що використовують графіку, сприяють розвитку таких важливих якостей, як інтуїція, образне мислення.
Володіючи такою можливістю, як інтерактивність, комп'ютерні засоби дозволяють ефективно адаптувати навчальний матеріал під особливості учнів. Посилення інтерактивності призводить до більш інтенсивної участі в процесі навчання самого учня, що сприяє підвищенню ефективності сприйняття та запам'ятовування навчального матеріалу.
Для нас є актуальним питання визначити ролі мультимедійних засобів на уроках англійської мови в підвищенні пізнавальної активності учнів початкової школи.
Таким чином, проблема дослідження: які умови підвищення пізнавальної активності учнів при використанні інформаційно – комп’ютерних засобів на уроках англійської мови.
Тема дослідження: роль мультимедійних засобів у підвищенні пізнавальної активності учнів на уроках англійської мови на початковому етапі навчання.
Мета - виявлення умов підвищення пізнавальної активності учнів молодших класів при використанні мультимедійних засобів на уроці англійської мови.
Об'єктом нашого дослідження є пізнавальна активність учнів на молодшому етапі навчання.
Предметом нашого дослідження є мультимедійні продукти, як засоби підвищення пізнавальної активності учнів. Ми висуваємо гіпотезу: застосування мультимедійних засобів навчання на уроці англійської мови на молодшому етапі навчання дозволить підвищити пізнавальну активність учнів.
Для досягнення поставленої мети нами були визначені наступні завдання:
- Вивчити психолого-педагогічну та спеціальну літературу з проблеми навчання іноземної мови в молодших класах;
- Дати визначення поняттям «ІКТ», «Мультимедійна технологія», «Мультимедійна презентація», «Пізнавальна активність», «Урок англійської мови»;
- Дати характеристику особливостей пізнавальних процесів у молодшому шкільному віці;
- Розробити методичні рекомендації з використання мультимедійних продуктів на уроках англійської мови;
Для вирішення поставлених завдань і підтвердження висунутої гіпотези в роботі ми використовували такі методи: спостереження, тестування, аналіз.
Етапи виконання роботи:
І етап: вибір проблеми дослідження, визначення теми роботи і дослідницького інструментарію.
II етап: відбір та вивчення психолого-педагогічної та спеціальної літератури.
III етап: відбір діагностичних методик і проведення констатуючого експерименту.
IV етап: узагальнення результатів дослідження та формулювання висновків
V етап: робота над змістом проекту і його оформлення на електронному носії.
VI етап: письмове оформлення роботи.
Теоретична значимість проекту полягає в тому, що ми визначили і уточнили основні поняттями: «ІКТ», «Мультимедійна технологія», «Мультимедійна презентація», «Пізнавальна активність», «Урок англійської мови»; охарактеризували можливості пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку; визначили особливості пізнавальної діяльності учнів молодших класів і визначили порядок використання мультимедійних засобів навчання.
Практична значимість проекту: полягає в тому, що ми розробили план - конспект уроку з використанням мультимедійного проектора та інформаційно – комп’ютерних технологій до підручника English А.Несвіт для учнів першого класу.
Наша робота складається з пояснювальної записки, яка містить 7 параграфів, додатки, висновок, список літератури і практичну частину роботи. (Продолжение следует...)

Частина 2
1. ПОНЯТТЯ ПРО ІКТ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.
Зростаюча продуктивність використання персональних комп'ютерів зробила можливим досить широке застосування технологій мультимедіа та засобів інформаційно – комп’ютерних технологій.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технології - (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) — часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій, комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу.
У перекладі з англійської multimedia - багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію в режимі діалогу і тим самим розширює області застосування комп'ютера в навчальному процесі. Образотворчий ряд, який активізує образне мислення, допомагає учням цілісно сприймати пропонований матеріал. З'являється можливість поєднувати теоретичний і демонстраційний матеріали. Тестові завдання вже не обмежуються словесним формулюванням, але можуть представляти собою цілий відеосюжет (4, с. 68).
Засоби мультимедіа та ІКТ не тільки забезпечують множинні канали подачі інформації, але і створюють умови, коли різні середовища доповнюють одне одного. Перед учнями відкриваються величезні можливості в творчому використанні кожного індивідуального середовища. Деякі з цих умов просторово - орієнтовані (текст, графіка), в той час як інші орієнтовані на час (звук, анімація і відео).
На основі виявлених техніко-педагогічних і дидактичних можливостей мультимедіа Н.В. Клемешова виділяє його потенційні функції, які можуть бути реалізовані в навчальному процесі початкової школи. До таких функцій дослідник відносить роз'яснювальну, інформаційну, евристичну, систематизуючу, мотивуючу і розвиваючу функції.
Крім того, виділяються умови ефективного застосування мультимедіа в навчальному процесі. До таких умов належать наступні:
- побудова занять відповідно до дидактичних можливостей мультимедіа та ІКТ;
- оптимальний підбір педагогічних мультимедійних програм та їх поєднань у відповідності з цілями заняття, рівнем підготовки учнів, особливостями, які підлягають освоєнню учбового матеріалу;
- дотримання загальнонаукових і дидактичних правил застосування мультимедіа (1, с. 6).
Мультимедійні засоби в дидактичному плані, сприяють освоєнню учнями навчальної діяльності, впливають на розвиток основних сфер індивідуальності учня:
- стимулюючий етап моделі освоєння навчальної діяльності передбачає вплив на мотиваційну сферу;
- на етапі цілепокладання відбувається вплив на вольову сферу;
- навчальний етап охоплює інтелектуальну і предметно-практичну сфери індивідуальності учня, який навчається;
- на аналітико-рефлексивному етапі і етапі саморегуляції відбувається вплив на сферу саморегуляції;
- етап самореалізації припускає формуючий вплив на емоційну сферу індивідуальності учня (1, с.46).
Таким чином, в даний час активно досліджуються різні аспекти використання мультимедіа в освіті, виділяються технічні та психолого-педагогічні особливості мультимедійних та інформаційно – комп’ютерних технологій, підкреслюється необхідність їх цілеспрямованого і продуктивного застосування у навчально-виховному процесі початкової школи. Більшість педагогів і психологів відзначають, що сучасні інформаційні технології, в тому числі і мультимедіа, відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання із застосуванням засобів моделювання явищ і процесів, які дозволяють підвищити ефективність навчання.(Продолжение следует...)

Частина 3
ІІ. ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Пізнавальна, розумова активність лежить в основі будь-якої навчальної діяльності школяра на всіх вікових етапах його розвитку. Без достатньо високого рівня даної активності неможлива ефективна організація освітнього процесу.
З психологічної точки зору пізнавальна активність - це міра розумового зусилля, спрямована на задоволення пізнавального інтересу, вона відображає таку складову мотиваційної сфери особистості школяра, як спрямованість. Рівень пізнавальної активності характеризує потрібно-мотиваційну сторону життєдіяльності індивідуума, спрямовану на конструювання і активне використання когнітивної моделі реальності. Чим вищий рівень пізнавальної активності суб'єкта, тим в більшій мірі в його когнітивних моделях (репрезентаціях) відтворюються об'єктивні аспекти того, що відбувається і будується адекватний образ навколишнього світу (9, с.103)
Пізнавальна активність включає в себе наступні компоненти: пізнавальний інтерес, «загальну» психічну активність і вольове зусилля. Пізнавальний інтерес вказує на емоційну перевагу пізнавальної діяльності перед іншими видами діяльності. Психічна активність забезпечує на нейрофізіологічному рівні енергетичний, швидкісний, варіаційний супровід розумової діяльності, а вольове зусилля - це свідомий, довільний аспект мобілізації можливостей особистості.
Виділяються наступні ознаки пізнавального інтересу в учнів: активне включення в навчальну діяльність, у сприйняття пізнавального матеріалу, зосередженість на ньому, відсутність відволікань; переважання мимовільної уваги; виникнення питань у процесі навчальної діяльності; бажання самостійно виконувати завдання; пошук додаткової інформації з теми, яка їх зацікавила; збереження інтересу у вільний від занять час і т.д.
Коли дитина приходить до школи, навчальної діяльності як такої ще немає, і вона повинна бути сформована у вигляді умінь вчитися. Саме це і є специфічним завданням молодшого шкільного віку. Головні труднощі, які зустрічається на шляху цього формування, - те, що мотиви, з якими дитина приходить до школи, не пов'язані з утриманням тієї діяльності, яку вона повинна виконувати в школі. Вона бажає виконувати соціально значиму і соціально оцінювальну діяльність, а в школі необхідна пізнавальна мотивація.
У навчання молодших школярів залучають емоційні моменти, зовнішню цікавість уроку, ігрові моменти в ньому і - в значно меншій мірі - пізнавальну сторону. Але в дослідженнях В. В. Давидова виявлено, що в експериментальному навчанні, коли увага дитини звертається на походження, сенс і суть явищ, пізнавальний компонент виступає більш яскраво. Це означає, що для формування пізнавальної мотивації велике значення має сам характер навчальної діяльності.
Усі види діяльності сприяють розвитку пізнавальної сфери. Перерахуємо особливості психічних учнів.
1. Увага. Переважним видом уваги на початку навчання є мимовільна увага, фізіологічною основою якої служить орієнтовний рефлекс павловського типу - «що таке?». Дитина ще не може керувати своєю увагою; реакція на нове, незвичайне настільки сильна, що вона відволікається, опиняючись у владі безпосередніх вражень. Велике значення у формуванні довільної уваги має чітка зовнішня організація дій дитини, повідомлення їй таких зразків, вказівка на такі зовнішні засоби, користуючись якими дитина починає керувати власною свідомістю.
2. Сприйняття. Сприйняття також характеризується недовільністю, хоча елементи довільного сприйняття зустрічаються вже і в дошкільному віці. Діти приходять до школи з досить розвиненими процесами сприйняття: у них спостерігається висока гострота зору і слуху, вони добре орієнтуються на різноманітні форми і кольори.
3. Пам'ять. Пам'ять теж характеризується мимовільністю. Молодший школяр легше запам'ятовує те, що яскраво, незвично, що виробляє емоційне враження. Найлегше дитині запам'ятати те, що включено в його активну діяльність, те, з чим безпосередньо пов'язані його інтереси і потреби.
4. Мислення. Розвиток мислення багато в чому залежить від рівня розвитку розумових процесів. Так, наприклад, розвиток аналізу йде від практично дієвого до чуттєвого і в подальшому до розумового. Крім того, аналіз починається як частковий і поступово стає комплексним і системним. Синтез розвивається від простого, підсумовуючого до більш широкого і складного. Порівняння в молодшому шкільному віці йде від несистематичного, орієнтованого на зовнішні ознаки, до планового, систематичного. При порівнянні знайомих предметів діти легше помічають схожість, а при порівнянні нових - відмінності.
5. Уява. У 1 класі уява спирається на конкретні предмети, але з віком на перше місце виступає слово, яке дає простір фантазії.
6. Мова. Мова молодшого школяра різноманітна за ступенем довільності, складності, планування, але висловлювання дитини дуже безпосередні. Часто це мова-повторення, мова-називання, у дитини може переважати стисла, мимовільна, реактивна (діалогічна) мова. Особливістю розвитку мовлення в молодшому шкільному віці є формування писемного мовлення, хоча воно багато в чому бідніше усної, більш одноманітна, але при цьому більш розгорнута.
Таким чином, в центр психічного розвитку висувається формування довільності (планування, виконання програм дій та здійснення контролю). Відбувається вдосконалення пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, уваги), формування вищих психічних функцій (мовлення, письма, читання, рахунку), що дозволяє дитині молодшого шкільного віку виробляти вже більш складні, порівняно з дошкільником, розумові операції. (Продолжение следует...)

Частина 4
ІІІ. СУЧАСНИЙ УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В даний час проблема викладання іноземної мови в школі є актуальною. Головна мета навчання іноземної мови в початковій школі – формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів.
Перед викладачами іноземної мови стоїть завдання сформувати особистість, яка буде здатна брати участь у міжкультурній комунікації. Важливо формувати комунікативну компетенцію, що включає в себе як мовну, так і соціокультурну компетенцію. Знання соціокультурного фону дуже значимо, тому без нього не можна сформувати комунікативну компетенцію навіть в обмежених межах. Тому необхідно мати уявлення про соціокультурні особливості країни мови, що вивчається. Вивчення культури та мови несе в собі не тільки загальноосвітні ідеї, але й одночасно забезпечує розвиток особистості, підтримує мотивацію учнів. Перед викладачами стоїть завдання формування саме позитивної мотивації, необхідно пов'язати її з пізнавальними інтересами учнів, потребою в оволодінні новими знаннями, вміннями, навичками. (12, с.44)
Урок - це основна організаційна форма навчання в школі. Він є не тільки важливою організаційною, але й, насамперед, педагогічною одиницею процесу навчання і виховання. Кожен урок вносить свій специфічний, властивий лише йому внесок у вирішення загальних психолого-педагогічних завдань. Урок виконує конкретну функцію, в якій знаходить вираз певна частина більш великих блоків навчального матеріалу. Важливою умовою проведення уроку є грамотна постановка завдань уроку і успішна їх реалізація. Навчання іноземної мови переслідує реалізацію практичних, виховних, освітніх і розвиваючих завдань. Практичне, або комунікативне, завдання "націлене" на формування в учнів комунікативної компетенції, тобто мовної активності. Загальноосвітні завдання покликані закласти основи філологічної освіти школярів; удосконалювати культуру навчання, що проявляється в специфічних комунікативних уміннях: вміння почати розмову, підтримувати її, виявляючи увагу, зацікавленість, завершити розмову. Чимала роль відводиться і виховним завданням. Виховне значення іноземної мови полягає у вихованні в учнів оціночно-емоційного ставлення до світу, позитивного ставлення до іноземної мови, до культури народу, говорити цією мовою. Розвиваючі завдання намічають шляхи формування та розвитку мотиваційної та емоційної сфер особистості учнів, ціннісних орієнтирів, готовності до подальшої самоосвіти в іноземній мові.
У навчанні іноземної мови широко застосовуються інформаційно-комп'ютерні технології. Специфіка комп'ютера як засобу навчання пов'язана з такими його характеристиками як комплексність, універсальність, інтерактивність. Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес навчання більш цікавим і творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою для реалізації принципів індивідуалізації і диференційованого підходу в навчанні. При цьому дотримується принцип доступності і враховується індивідуальний темп роботи кожного учня.
Мультимедійні презентації, використання аудіо та відео матеріалів, використання освітніх можливостей Інтернет-ресурсів активно увійшли в процес навчання.
Однією з можливостей використання мультимедійних технологій на уроці є підготовка і проведення інтегрованих уроків. Можна провести урок іноземної мови в комп'ютерному класі, підготувавши для цього мультимедійну презентацію з яскравим відеорядом (ілюстраціями, відеокліпами, звуком). Таку презентацію вчитель може підготувати сам або доручити створення презентації учням середньої чи старшої ланки. Ця презентація може бути використана під час проведення різних форм уроків або як мультимедійний посібник для самостійної роботи учнів при підготовці до уроку.
Більш дієвим способом роботи з комп'ютером можна вважати використання підготовлених з урахуванням певних вимог мультимедійних презентацій, коли вони використовують на уроці екран-дошку, проектор і всього один комп'ютер для демонстрації. Це дає можливість фокусувати увагу всієї групи учнів, здійснювати повтор демонстрованого матеріалу.
Використання презентацій - це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до поповнення відсутніх знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.
Як показує практика, володіючи елементарною комп'ютерною грамотністю, вчитель здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують і націлюють учнів на успішні результати. Комп'ютерна програма PowerPoint є найефективнішим засобом. Освітній потенціал цього нового технічного засобу навчання став гарною допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання іноземної мови в нашій школі.
Таким чином, впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють на практиці використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання. Комп'ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню і розвитку особистісних якостей учнів.
Зміст, організація та проведення уроку іноземної мови визначають силу впливу на учнів у навчально-виховному процесі. Ретельна підготовка до уроку іноземної мови - це можливість підвищити його дієвість.
По-перше, на уроці вирішуються багатопланові завдання. На кожному уроці учні неодмінно повинні отримати "додаток" до практичного оволодіння мовою, яка досліджується. Воно може виражатися в кращому розумінні мови на слух за рахунок засвоєння нових слів, нової граматичної форми, структури; у придбанні знань про культуру країни мови, що вивчається в галузі літератури, музики, історії, тобто учні занурюються в національну культуру і національну психологію країни мови, що вивчається .
Матеріал уроку і засоби для його активізації слід використовувати у виховних цілях. Учитель вирішує, що конкретно слід виховувати у школярів на даному уроці, використовуючи прийоми і методи для їхнього емоційного та інтелектуального розвитку. (13, с. 109)
По-друге, на уроці використовуються різні організаційні форми роботи: групові, парні, індивідуальні. Щоб залучити всіх і кожного, потрібно розвивати й удосконалювати свої організаторські здібності для підготовки свого сценарію уроку.
По-третє, урок повинен бути забезпечений засобами навчання, відповідними для завдань, які ставляться вчителем.
По-четверте, використання вчителем на уроці компонентів УМК та інших засобів навчання повинно бути доведено до ступеня вільного маніпулювання ними. Це можливо тільки за умови, якщо вчитель регулярно використовує їх і вони постійно в робочому стані.
По-п'яте, важливим фактором є створення позитивної мотивації у вивченні іноземної мови при глибокому знанні вчителем особистості кожного школяра. Це досягається використанням прийомів, які викликають особисту зацікавленість школярів у виконанні завдань. До них відносяться: мовні завдання, проблемні завдання.
Щодо організації уроків в перших класах, слід пам’ятати про те що:
- Урок повинен мати комунікативну спрямованість.
- Тривалість уроку – 35 хвилин.
- Увага дітей короткочасна, тому необхідно кожні 5-7 хвилин змінювати види роботи на уроці.
- Діти енергійні і потребують постійного руху. Треба регулярно змінювати рухливі ігри на спокійні види діяльності.
- Створювати ситуації позитивної мотивації до вивчення іноземних мов. Показувати дітям, що ми працюємо з ними з радістю, що ми впевнені в їх успіху. Діти також будуть працювати з радістю та насолодою.
- Необхідно розробити уніфікований початок уроку (established routine).
- Формувати одні й ті ж вміння та навички, використовуючи активні, різноманітні форми і види роботи. Однак, можна використовувати одну гру на кількох уроках, дітям це подобається. Варіювати групові, парні, індивідуальні форми роботи.
- Підтримувати контакт з групою та кожним учнем протягом всього уроку, використовуючи рухи, міміку (так званий Body Language) та емоційну мову (говоріть то голосно, то тихо, в різній тональності). Треба давати можливість кожному учню брати активну участь в уроці.
- Діти сприймають та пізнають оточуюче дотиком. Дозвольте їм торкатися іграшок, предметів, тримати в рухах картки, предмети, картинки, а також малювати, виготовляти наочність своїми руками.
- Необхідно використовувати ляльковий театр або маски. Часто сором’язливим дітям важко говорити на людях, але вони можуть висловлюватись, ховаючись під маскою персонажа або говорити від імені ляльки.
- Можна використовувати елементи читання, аудіювання, письма і говоріння інтегровано.
- Оцінювати учнів необхідно вербально і тільки позитивно!
- Не давати домашнє завдання, але натомість можна запропонувати спитати вдома батьків англійською мовою, як їх звуть, що в них є, якого кольору тощо.
- Дотримуватись принципу усного випередження, а також випередження рідної мови.
З перших уроків доцільно говорити іноземною мовою в нормальному темпі, але залишати дітям час на осмислення інформації. Правильна інтонація та наголос в мовленні вчителя будуть віддзеркалені учнями. Не забувайте про здатність дітей до імітації!
Поступово треба вводити та накопичувати лексику класного вжитку. Намагатися давати всі інструкції та ставити запитання іноземною мовою. Використовувати прості вирази для організації роботи в класі, повторювати їх з уроку в урок, підкріплювати все сказане діями, рухами, виразом обличчя, малюнками, щоб діти водночас чули інструкцію і бачили, що вона означає.
Якщо необхідно дати інструкції чи пояснення рідною мовою, спочатку скажіть речення іноземною мовою, повторіть швиденько рідною мовою, і знову іноземною мовою («Sandwich language»).
Починаючи з першого класу, доцільно залучати учнів до проектної діяльності. Програмою передбачено виконання міні-проектів «Моя родина», «Моя улюблена тварина», «Мій клас». Міні-проекти – це доступні творчі завдання, що виконуються на уроках та в позакласній діяльності з іноземної мови у формі колективних творчих справ.
Таким чином, урок як складне утворення відіграє вирішальну роль в оволодінні учнями іноземною мовою. Урок іноземної мови вимагає особливо ретельної підготовки. На ньому формуються і розвиваються мовленнєві навички та вміння. Глибоке розуміння вчителем того, що від нього очікують діти, слід розглядати як ще одну можливість підвищення дієвості уроку іноземної мови. В очах школярів вчитель - передусім носій мови, яку він викладає. Отже, перше, що від учителя очікують учні, - це хороше практичне володіння іноземною мовою і використання інновацій, для донесення інформації до учнів.(Продолжение следует...)

Частина 5
ІV. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
4.1. Обгрунтування ідеї проекту
На основі аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників, педагогів, психологів було показано, що використання мультимедіа та ІКТ дозволяє вирішити дидактичні питання з великим освітнім ефектом, може стати засобом підвищення ефективності навчання, значно скорочує час, відведений на вивчення обов'язкового навчального матеріалу, дає можливість істотно поглибити і розширити коло розглянутих проблем і питань (8, с.87)
Процес інформатизації освіти відбувається в даний час на різних рівнях: від федеральних галузевих цільових програм для муніципальних та шкільних ініціатив до програм інформатизації окремих шкіл.
Педагогічний працівник сучасної школи повинен у повсякденному житті і роботі застосовувати наступні засоби інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ):
- вміти застосовувати комп'ютер і периферійне устаткування;
- вміти застосовувати прикладне програмне забезпечення та графічний інтерфейс на рівні користувача;
- вміти застосовувати комунікаційні засоби (електронна пошта, Інтернет) на рівні користувача;
- мати уявлення про різні медіаресурси і вміти ними скористатися;
- мати уявлення про норми роботи з інформацією;
- вміти застосовувати санітарні норми і правила при роботі з комп'ютером;
- мати уявлення про інформаційні та освітні ресурси (електронні педагогічні ЗМІ, освітні портали);
- вміти використовувати презентаційне обладнання;
- уміти працювати з різними видами інформації.
Людина сприймає інформацію по різних каналах: зоровий, слуховий, дотиковий, смаковий, нюховий. При збереженні інформації на комп'ютері і наступному її використанні працюють тільки два перші каналу - зоровий і слуховий.
Інформацію, яку ми сприймаємо візуально, можна розділити на 3 види:
1. Тексти, Таблиці (структуровані тексти).
2. Діаграми, Графіки (графічні представлення оброблених текстів, формул і т.д.),
3. Зображення (фотографії, ілюстрації, відеофрагменти)
Використання ілюстрацій, анімацій, звуку і т.д. в освітній діяльності стає все більш важливим і в зв'язку з впровадженням в повсякденне життя засобів мультимедіа та ІКТ. Учитель може або залишатися на позиціях «школи пам'яті», змушуючи дітей запам'ятовувати навчальні матеріали, або використовувати вистави «школи сприйняття», допомагаючи дітям сприйняти необхідні знання, зокрема, за допомогою аудіо-відео-зорових образів та ілюстрацій.
Таким чином, створення наочних матеріалів з використанням мультимедійних засобів є показником важливості й актуальності нашої роботи.
4.2 Діагностика пізнавальної активності учнів
Для підвищення дієвості уроку іноземної мови в сучасних умовах є багато можливостей. До перших з них можна віднести навчання школярів прийомам навчання, способів пізнання іноземної мови, настільки необхідне для раціональної самостійної роботи учнів по оволодінню нею. Оволодіння будь-яким предметом взагалі, а іноземною мовою - в більшій мірі, можливо лише за умови активної діяльності кожного учня, залучення його в саму мовну діяльність. Відсутність у школярів природної потреби і необхідності користуватися досліджуваною мовою в комунікативних цілях створює великі труднощі, як для вчителя, так і для них самих. Потреба може виникнути тільки за умови такої організації навчальної діяльності учнів, яка здатна викликати високу мотивацію, що забезпечує не тільки їх активність на уроці, але й зберігає свою дієву силу і в позаурочний час. Інтерес до предмета, бажання оволодіти ним залежать більшою мірою від того, яка технологія навчання використовується, як вчить учитель, і як вчаться у нього школярі.
Для того щоб визначити рівень пізнавальної активності учнів першого класу, нами був організований констатуючий експеримент. Даний експеримент здійснювався за допомогою різних методів дослідження.
Свої дослідження ми проводили на базі Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Добропільської міської ради Донецької області. У дослідженні взяло участь 29 учнів першого класу і вчителі-предметники. Нами були використані наступні методи: спостереження, анкетування, бесіда з учнями. Для того, щоб визначити чи користуються вчителі мультимедійними засобами навчання в своїй роботі і чи є необхідність в створенні наочних матеріалів для використання їх за допомогою мультимедійного проектора, нами був обраний метод анкетування (див. дод. 1). Дані за результатами анкетування представлені в табл. 1.

Таблиця 1 - Використання мультимедійних засобів навчання у роботі вчителя (%)
ПИТАННЯ Мається (%) Відсутня(%)
Оснащеність школи мультимедійними засобами навчання 100% 0
Досвід роботи вчителів з комп'ютером 56% 44%
Досвід роботи вчителів з комп'ютером Часто Рідко Ніколи
25% 30% 45%
Хотіли б ви впровадити мультимедійними засобами навчання у
ваші уроки? Так Ні
84% 16%
Вважаєте ви за потрібне використання мультимедійних засобів навчання на ваших уроках?
83% 17%
Причини рідкого використання мультимедійних засобів навчання:
- не достатньо часу для створення слайдів немає досвіду роботи; Так-65% Ні - 35%
- немає знань по використанню мультимедійних засобів навчання Так -74% Ні - 26%
Чи є необхідність у створенні наочних матеріалів з використанням мультимедійного проектора
Так-88% Ні - 12%

Результати, представлені в табл. 1, наочно свідчать про те, що більшість вчителів хотіли б використовувати у своїй роботі можливості інноваційних технологій, але з ряду причин не використовують їх в освітньому процесі: брак часу на розробку презентацій, малий досвід роботи з комп'ютером, немає знань по використанню мультимедійних засобів навчання .(Продолжение следует...)

Частина 6 ((Продолжение следует...))

Частина 7
Отже, підсумовуючи результати всіх досліджень можна зробити висновок, вчителі готові використовувати мультимедійні технології на уроці. Виявлено високий рівень концентрації уваги дітей на молодшому етапі навчання, що дозволяє використання мультимедійних технологій на всіх етапах уроку, для формування лексико-граматичних навичок, умінь читання та аудіювання. Також можливе застосування мультимедійних презентацій як для уроку ознайомлення, так саме і повторення, осмислення і закріплення навчального матеріалу. Учні виявили зацікавленість, і показали готовність працювати з використанням мультимедійних технологій.

4.3 Технологія застосування засобів ІКТ та мультимедійних презентацій на уроках іноземної мови
Використання комп'ютерних технологій - це не вплив моди, а необхідність, продиктована сьогоднішнім рівнем розвитку освіти. Переваги використання ІКТ можна звести до двох груп: технічним і дидактичним. Технічними достоїнствами є швидкість, маневреність, оперативність, можливість перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні функції. Дидактичні переваги інтерактивних уроків - створення ефекту присутності ("Я це бачив!"), в учнів з'являється відчуття справжності, реальності подій, інтерес, бажання дізнатися і побачити більше.
Впровадження ІКТ в практику роботи вчителя початкових класів здійснюється за такими напрямами:
1. Створення презентацій до уроків.
2. Робота з ресурсами Інтернет
3. Використання готових навчальних програм.
4. Розробка та використання власних авторських програм.
Можливості ІКТ:
- створення та підготовка дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, пам'ятки, схеми, креслення, демонстраційні таблиці і т.д.);
- створення моніторингів по відстеженню результатів навчання і виховання;
- створення текстових робіт;
- узагальнення методичного досвіду в електронному вигляді і т. д.
Застосування ІКТ у процесі навчання і виховання молодших школярів підвищують загальний рівень навчального процесу, що підсилюють пізнавальну активність учнів. Але, щоб так вчити молодших школярів, одного бажання замало. Вчителю необхідно оволодіти рядом умінь.
Основними є:
- технічні, тобто вміння, необхідні для роботи на комп'ютері в якості користування стандартного програмного забезпечення;
- методичні, тобто вміння, необхідні для роботи на комп'ютері в якості користування стандартного програмного забезпечення;
- методичні, тобто вміння, необхідні для грамотного навчання молодших школярів;
- технологічні, тобто вміння, необхідні для грамотного використання інформаційних засобів навчання на різних уроках, що проводяться в початковій школі.
Основна мета застосування ІКТ полягає в підвищенні якості навчання. Якість навчання - це, то для чого ми працюємо.
За допомогою комп'ютерних технологій можна вирішити наступні завдання:
- посилення інтенсивності уроку;
- підвищення мотивації учнів;
- моніторинг їх досягнень.
Важко уявити собі сучасний урок без використання ІКТ.
ІКТ технології можуть бути використані на будь-якому етапі уроку:
1. Для позначення теми уроку.
2. На початку уроку за допомогою питань по темі, що вивчається, створюючи проблемну ситуацію.
3. Як супровід пояснення вчителя (презентації, формули, схеми, малюнки, відеофрагменти і т.д.)
4. Для контролю учнів.
Підготовка подібних уроків вимагає ще більш ретельної підготовки, ніж в звичайному режимі. Складаючи урок з використанням ІКТ, необхідно продумати послідовність технологічних операцій, форми і способи подачі інформації на великий екран. Ступінь і час мультимедійної підтримки уроку можуть бути різними: від декількох хвилин до повного циклу.
Як писав великий педагог К.Д.Ушинський: «Якщо ви входите в клас, від якого важко добитися слова, почніть показувати картинки, і клас заговорить, а головне, заговорить вільно ...».
З часів Ушинського картинки явно змінилися, але сенс цього виразу не старіє.
Та й ми з Вами можемо сказати, що урок, що включає слайди презентації, дані електронної енциклопедії викликають у дітей емоційний відгук, в тому числі і самих інфантильних або розгальмованих. Екран притягує увагу, якого ми часом не можемо добитися при фронтальній роботі з класом.
Всі ми, коли вчимося, по-різному засвоюємо нові знання: одні легше запам'ятовують матеріал, читаючи підручник, інші - на слух. Але, без сумніву, найкращий результат досягається, якщо сприймати інформацію одночасно всіма органами чуття. І цю можливість надають нам засоби мультимедіа. Вони змінили процес вивчення різних предметів, зокрема, іноземних мов.
На сучасному етапі використання ІКТ у навчальному процесі дуже актуально. Це сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, стимулює і розвиває когнітивні процеси: мислення, сприйняття, пам'ять. Використання ІКТ на уроках англійської мови дозволяє учням в яскравій, цікавій формі оволодівати основними способами спілкування: говорінням, читанням, аудіюванням, письмом, закріплювати матеріал у цікавій формі, з використанням дисків, слайдів, відеороликів, що сприяє чіткому сприйняттю матеріалу з тієї чи іншої теми . До позитивних аспектів присутності ІКТ в навчально-виховному процесі відноситься підвищення рівня освіти, якості знань учнів, а також зростання професійної компетенції вчителя.
ІКТ дозволяють при більш низьких тимчасових витратах отримати більш високий результат в навчанні дітей.
Однією з найбільш вдалих форм підготовки і подання навчального матеріалу до уроків у початковій школі можна назвати створення мультимедійних презентацій. "Презентація" - перекладається з англійської як "представлення, подання".
Мультимедійні презентації - це зручний і ефектний спосіб представлення інформації за допомогою комп'ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, звук і зображення, тобто ті фактори, які найбільш довго утримують увагу дитини. Одночасний вплив на два найважливіших органи сприйняття (слух і зір) дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації.
Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint складається з таких дій, як вибір загального оформлення, додавання нових слайдів і їх вмісту, розмітки слайдів, оформлення слайдів, вибору та зміни колірної схеми, застосування різних шаблонів оформлення і створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів .
При навчанні граматичної сторони мови важливо використовувати різноманітні типи вправ, такі як:
- репродукція - імітація відтворення граматичного мовного зразка;
- підстановка - наповнення мовного зразка іншими лексичними одиницями, відомими учнями;
- розширення - включення в мовний зразок відомих прикметників і обставинних слів;
- трансформація - перебудова заданого зразка;
- комбінування - об'єднання окремо відпрацьовуються граматичних структур в логічно зв'язані висловлення
Форми і місце застосування мультимедійних презентацій (або навіть окремого її слайда) на уроці залежать від змісту цього уроку, мети яку ставить викладач. Мультимедійні презентації можливо застосовувати:
1. При вивченні нового матеріалу, що дозволяє ілюструвати матеріал різноманітними наочними засобами; застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати процес утворення граматичної структури або побудова різнотипних пропозицій.
2. При перевірці - забезпечує на ряду з усним, візуальний контроль знань
3. При закріпленні нової теми – 1). для учня - це самоперевірка і самореалізація; це гарний стимул; це спосіб діяльності і вираження себе; 2). для вчителя - це засіб якісного та об’єктивного контролю знань.
4. Для поглиблення знань - як додатковий матеріал до уроків.
Отже, процес створення слайдів складається з: вибору загального оформлення, додавання нових слайдів і їх вмісту, розмітки слайдів, оформлення слайдів, вибору та зміни колірної схеми, застосування різних шаблонів оформлення і створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів. Методика використання презентацій безпосередньо залежить від мети і завдань даного уроку, а також її можна застосовувати на різних етапах вивчення матеріалу.
Треба виділити найбільш значимі елементи за допомогою кольору, шрифту, нахилу, розміру. У презентації можуть бути показані найбільш виграшні моменти теми: ефектні перетворення, добірка електронних карт, портретів, схем, таблиць, фотографії, анімація і т. д. Це підсилює візуальний вплив на учнів. Більш того, презентація дає можливість самостійно скомпонувати навчальний матеріал, виходячи з особливостей конкретного класу, теми, предмета, що дозволяє побудувати урок так, щоб досягти максимального навчального ефекту. Презентації використовуються при першому пред'явленні матеріалу і для анонсування нової теми. Головне в презентації - це тези і наочність. Цікаві презентації, створені таким чином: визначення, ілюстрація, питання-асоціація. Найбільш ефективними є ті презентації, в яких після пояснення матеріалу вставлені вправи на закріплення. Ці вправи учні виконують колективно прямо з екрану. Учні початкової школи вивчають інформатику з другого класу, тому багато роблять презентації на різні теми, складають міні - проекти: «Мій улюбленець», «Ми йдемо в зоопарк», «Моя школа», «Дім, милий дім».
При вивченні теми «Пори року» учням пропонується вибрати із запропонованих малюнків про природу ті, які можуть служити ілюстраціями до вірша (на екрані 'слайд - презентації' по темі "Пори року"), яке вони слухають:
1. Yellow leaves, orange leaves,
2.The snow is falling,
3. Red and green and brown. The wind is blowing.
4. Rainy time, windy time, The ground is white
5.Autumn comes to town. All day and all night
Всі етапи відкритих уроків і позакласних заходів з англійської мови супроводжуються презентаціями в PowerPoint, підготовленими спільними зусиллями учнів і вчителя («Подорож до Лондона», «Зірковий час» та ін.) Заняття з використанням комп'ютерних технологій користуються великою популярністю у молодших школярів. Різноманітні мультимедійні ігри сприяють розширенню словникового запасу, знайомлять з граматикою англійської мови, вчать розуміти мову на слух, правильно писати.
Комп'ютерні програми поєднують в собі кольорову графіку, відеофільми, музику. Фрагментарне використання готових комп’ютерних програм дозволяє підвищити мотивацію і інтерес учнів до предмету. Мультимедійні можливості дозволяють прослуховувати мовлення англійською мовою, адаптувати її у відповідності з рівнем сприйняття учнями, а використання мікрофона і автоматичного контролю вимови дозволяє скорегувати фонетичні навички. Використовуються при вивченні тем: "Числівники", "Кольори веселки", "Магазини і покупки", «Зовнішність» і т.д. У цих програмах передбачений і контроль знань по кожній темі. Діти із задоволенням працюють за комп'ютером. У них практично відсутній «страх помилки». Використання таких програм на уроках англійської мови виключає таку можливість: комп'ютер не лає дитину за невдачі і не проявляє негативних емоцій, а виправляє помилки і хвалить за успішно виконану роботу, тим самим не порушуючи особистісного розвитку дитини і стимулюючи мотивацію до вивчення англійської мови. Позаурочна робота, яку я проводжу з молодшими школярами з використанням мультимедійних програм, збільшує простір, в якому вони можуть розвивати свою творчу і пізнавальну активність. Все це створює сприятливий фон для досягнення успіху, що, в свою чергу позитивно впливає на навчальну діяльність. При роботі з мультимедійними програмами застосовуються фронтальна, групова, парна та індивідуальна форми роботи. Відмічено, що всі учні, незалежно від рівня підготовки і ступеня активності на звичайних уроках, прагнули потрапити до комп'ютера, щоб ввести свою відповідь з клавіатури. Також було відзначено незвичайну увагу до відповіді товариша: весь клас перетворювався в єдине ціле, що стежить за відповіддями учня, що говорить про підвищення мотивації до вивчення англійської мови
Англійське прислів'я говорить: «Я почув - і забув, я побачив - і запам'ятав». За даними вчених людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що він бачить і чує одночасно. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації ..
Спектр використання можливості ІКТ в освітньому процесі досить широкий. Проте, працюючи з дітьми молодшого шкільного віку, ми повинні пам'ятати заповідь «не нашкодь!»
Сучасні інформаційні технології використовуються і в роботі з обдарованими дітьми. Це і пошук інформації за темою дослідницької роботи, і підготовка презентації, буклетів і т.п.
Психолого-педагогічні дослідження показали, що використання можливостей ІКТ в початковій школі сприяє:
- підвищенню мотивації до навчання;
- підвищенню ефективності освітнього процесу за рахунок високого ступеня наочності;
- активізації пізнавальної діяльності, підвищенню якісної успішності школярів;
- розвитку наочно-образного, інформаційного мислення;
- розвитку навичок самоосвіти і самоконтролю у молодших школярів;
- підвищенню активності та ініціативності молодших школярів на уроці;
- підвищенню рівня комфортності навчання.
Все це дозволяє говорити про підвищення якості роботи вчителя.
Як показує практика, без нових інформаційних технологій вже неможливо уявити собі сучасну школу. Уроки з використанням ІКТ стають звичними для учнів початкової школи, а для вчителів стають нормою роботи - це, на мій погляд, є одним з важливих результатів інноваційної роботи в практиці роботи вчителя початкових класів.
На своїх уроках я використовую наступні освітні Інтернет - ресурси:
казки, оповідання, ігри, кросворди, пісні, мультфільми, аудіоматеріали
www.starfall.com
www.englishforkids.ru
www.freeclassicaudiobooks.com
www.mes-english.com
www.oup.ru
www.onestopenglish.ru
www.elscafe.com
www.englisgtips.org
www.babyland.ru
(Продолжение следует...)

Частина 8
ВИСНОВОК
Систематичне використання мультимедіа та ІКТ робить істотний вплив на розвиток учня. Вивчення особливостей проявів уваги на уроках з використанням мультимедіа виявило не тільки зовнішню активність учня, а й внутрішню, яка має у своїй основі цікавість, допитливість (11, с. 118).
Ю.Н. Єгорова відзначає, що використання мультимедіа сприяє підвищенню ефективності навчання, тим, що:
- засвоєння знань відбувається не з потреби, а за бажанням учнів;
- мультимедіа сприймається радісно, а радість у свою чергу стимулює зацікавленість навчальним предметом;
- надається можливість оцінити себе на тлі діяльності інших учнів;
- висувається новий об'єктивний критерій оцінки своєї діяльності: перемагає, виграє той, хто багато знає і вміє користуватися своїми знаннями;
- створюється можливість дати волю фантазії, зняти бар'єри страху, боязнь бути смішним, отримати погану оцінку і т.д.;
- створюється атмосфера співпраці всього колективу і здорового змагання;
- учні прагнуть самостійно подолати труднощі;
- надається реальна можливість використання міжпредметних зв'язків (19, с.73)
Така особливість мультимедіа, як інтерактивність, притаманна суто дидактичному комп'ютерного засобу і відрізняє його від традиційних інформаційних екранних засобів, сприяє найбільш міцному засвоєнню навчального змісту, пред'явленого за допомогою даного засобу (1, с. 53)
В ході проведеного констатуючого експерименту ми виявили що вчителі володіють комп'ютерною грамотністю, але не всі використовують технологію мультимедійних та комп’ютерних засобів на своїх уроках. Учні за даними дослідження позитивно налаштовані до уроку з використанням ІКТ, і ми спостерігали велику активність і бажання брати участь у навчальному процесі.
Але таким чином, мета була досягнута, а завдання вирішені. Гіпотеза, яка була нами висунута, про те, що використання мультимедійних та ІКТ засобів буде сприяти підвищенню пізнавальної активності на уроці англійської мови, підтвердилася. Правильно представлена інформація за допомогою мультимедіа, встановлено що презентації слід складати виходячи з рівня знань учнів та їх інтересів, не можна надмірно перевантажувати урок мультимедійними засобами навчання, так як діти все ще більше воліють безпосереднє спілкування з учителем.
Теоретична значимість проекту полягає в тому, що ми визначили і уточнили основні поняттями: «ІКТ», «Мультимедійна технологія», «Мультимедійна презентація», «Пізнавальна активність», «Урок англійської мови» охарактеризували можливості пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку, визначили особливості пізнавальної діяльності учнів молодших класів і визначили порядок використання мультимедійної презентації.
Практична значимість нашого проекту полягає в тому, що ми розробили наочні матеріали з використанням мультимедійного проектора до підручника англійської мови для учнів третього класу.
Вважаємо, що необхідно продовжувати роботу з цього питання, так як воно вимагає подальшого розвитку. Також необхідно створити подібні наочні матеріали до кожного підручника, щоб вчителі могли урізноманітнити свої уроки. Отже, необхідно створити методику роботи з презентаціями та з ІКТ.
При наявності відповідного обладнання ці програми мають майже необмежені графічні і колірні можливості, дозволяють представити будь-який вид діяльності у формі картинок і анімації.
Це особливо важливо:
- при ознайомленні з новою лексикою, так як зображення на моніторі екрані дозволяють асоціювати фразу іноземною мовою безпосередньо з предметом або дією;
- при вивченні граматичного та країнознавчого матеріалу, коли побачені на екрані барвисті картинки, схеми, анімовані образи сприяють кращому сприйняттю і засвоєнню нового матеріалу.
Для вчителя особливого значення набуває простота використання цієї програми. Різноманітні інформаційні об'єкти: тексти, лексичний та граматичний матеріал, образотворча наочність, об'єднуються в ретельно вивірену методично виправдану послідовність роботи над тим чи іншим навчальним матеріалом.
Для створення мультимедійних засобів використовується наступні комп'ютерні програми: Microsoft Word (дозволяє форматувати потрібний текст), Microsoft Power Point (робить доступними дії з анімаційними картинками, звуковими і відео файлами) і будь Веб браузер Opera / Mozilla Firefox / Internet Explorer (дозволяють працювати з ресурсами Internet).
Створюючи презентації, треба пам'ятати, що вони повинні відповідати вимогам, що пред'являються до будь наочності:
- простота (управління);
- помірне естетичне оформлення слайду;
- відповідний стиль подачі матеріалу;
- відсутність складних граматичних структур або суцільного тексту в молодших класах.
Самостійно створені презентації вимагають серйозної підготовки, але зате, вони можуть відповідати самим різноманітним запитам. Саме тут проявлятися індивідуальність вчителя, його бачення матеріалу. Ці програми стали важливою допомогою в роботі з навчання іноземним мовам.
Створюючи презентацію, можна врахувати конкретних учнів, їх здібності, навченість, таким чином, здійснюється особистісно-орієнтоване навчання.
Застосування мультимедіа на уроках дає можливість використання анімації, зміни і виділення найбільш значущих елементів за допомогою кольору, шрифту, нахилу, розміру. При необхідності можна повторити той чи інший етап. Крім того, у презентації можна додати фотографії, схеми чи таблиці, що ще більше підсилює ефект дії. Подібний прийом в значній мірі спирається на візуалізацію, що веде до кращого засвоєння матеріалу.
Узагальнюючи деякий досвід складання і застосування презентацій на уроках, можна виділити деякі рекомендації, які ми напрацювали:
Весь урок, на нашу думку, не повинен бути «зав'язаний» на презентації. Слайди презентації можна використовувати під час пояснення, закріплення або створювати проблемну ситуацію на уроці.
Відбір матеріалу для презентації повинен відповідати принципам науковості, доступності, наочності.
Актуалізація знань частіше проходить у вигляді бесіди з учнями. Питання такої бесіди доцільно візуалізувати в слайди, але не у вигляді простого тексту. Питання можуть бути представлені як невеликий відеоряд, фото, малюнком, що вимагає коментаря, таблицею і т.д. Згадуючи вивчений матеріал, можна навести 1-2 слайда з попередньої презентації (якщо така була), причому їх оформлення не варто різко міняти під новий фон, так краще спрацьовує асоціативна пам'ять.
При поясненні нового матеріалу найбільші можливості самої презентації та її оформлення. Послідовність показу і логіка побудови залежать від змісту досліджуваного матеріалу, особливостей сприйняття учнями класу, індивідуальності вчителя.
Слайди бажано не перевантажувати текстом. Краще розмістити короткі тези, дати, імена, терміни. Найбільш важливий матеріал, що вимагає обов'язкового засвоєння, краще виділити яскравіше, оригінальніше для включення асоціативної зорової пам'яті.
В презентацію узагальнюючого уроку можна включити схеми, таблиці, діаграми. Використовувані раніше фрагменти слайдів презентації, можна перегрупувати з метою проведення порівняння або аналізу і представити учням.
Найбільш продуктивними зарекомендували себе презентація, в яких після пояснення або пред'явлення матеріалу, вставлені вправи на закріплення або контроль. Ці вправи учні проробляють прямо з екрану індивідуально або фронтально. Можливість показати правильну відповідь дозволяє організувати взаємоперевірку або самоперевірку швидко і ефективно.
Можна побачити цілий ряд переваг презентації PowerPoint в:
- поєднанні різноманітної текстової аудіо- та відеонаглядності;
- можливості використання презентації як своєрідної інтерактивної, мультимедійної дошки, яка дозволяє більш наочно семантизувати новий лексичний та граматичний (а можливо, і фонетичний) матеріал, а також здійснювати опорну підтримку при навчанні всім видам мовленнєвої діяльності;
- можливості використання окремих слайдів в якості роздаткового матеріалу (опори, таблиці діаграми, графіки, схеми, колажі, роздруківки на папері і пр.);
- можливості управління увагою учнів за рахунок ефектів анімації та гіперпосилань;
- можливості використовувати різноманітні форми організації пізнавальної діяльності (фронтальну, групову, індивідуальну);
- активізації уваги всього класу; підтриманні пізнавального інтересу учнів, посиленні мотивації навчання, а також ефективності сприйняття і запам'ятовування нового навчального матеріалу;
- здійснення контролю нових знань і систематизації вивченого матеріалу;
- економії навчального часу;
- розвитку креативних здібностей в організації навчальної діяльності.
На закінчення не можу не торкнутися питання застосування тестування на уроках. Його переваги в тому, що за кілька хвилин одночасно і продуктивно працює вся група і вчитель отримує зріз навченості всіх учнів. Системність у застосуванні тестування змушує школярів готуватися до кожного уроку, працювати регулярно. Така перевірка допомагає побачити прогалини в знаннях і спланувати їх усунення. Програма тестування, яка застосовується в нашій школі, досить проста в експлуатації і дозволяє організувати тестування з будь-яким темам. Вона має три види тестів: «численний вибір», «написати коротку відповідь» і «співвіднести». Останній дає можливість використовувати малюнки, фото, схеми і т.д. Програма дозволяє перевірити відсоток засвоєння матеріалу, причому результати заносяться в електронний журнал. Добре й те, що після виконання завдання, учень може побачити свій результат, кількість помилок і навіть переглянути завдання, виконані невірно.
Узагальнюючи досвід застосування комп'ютера і мультимедійних технологій на уроках іноземної мови та в позаурочний час, можна зробити висновок:
- мультимедійні технології прискорюють процес навчання;
- вони сприяють різкому зростанню інтересу учнів до предмета;
- покращують якість засвоєння матеріалу;
- дозволяють індивідуалізувати процес навчання;
- дають можливість уникнути суб'єктивності оцінки.
Створювані самим учителем програми розраховані не на якогось абстрактного учня, а на тих конкретних дітей, яких і навчає вчитель.(Продолжение следует...)

Частина 9
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Клемешова Н.В. Мультимедіа як дидактичний засіб вищої школи / / Автореф. дисс. канд. пед. наук - Калінінград, 1999.
2. Захарова І.Г. Інформаційні технології в освіті: Учеб. посібник для студ. Вища. пед. учеб. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 192 с.
3. Єгорова Ю.М. Мультимедіа як засіб підвищення ефективності навчання в загальноосвітній школі.
4. Кузьменко О.Л. Комп'ютерні засоби навчання в ретроспективі і в дії / / Вісник Московського держ. обл. університету. - 2006. - № 1. - С. 87-97.
5. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія. - М.: Изд-во УРАО, 1997 - 207с.
6. Маслюк Ю.А. Проблеми використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальній діяльності / / Інновації в освіті. - 2006. - № 1. - С. 117-123.
7. Соломаха А.В. Методика навчання іноземних мов у початковій і основній загальноосвітній школі. (Продолжение следует...)

Частина 10 ()

Источник: http://letitbit.net/download/26444.2087a55fc8ca74349be7d9f6d67c/MileykoEV.rar.html
Категория: Английский язык | Добавил: mileykolena (30.06.2013) | Автор: Милейко Елена Валериевна E
Просмотров: 6705 | Теги: мультимедиа. конспект урока, Первый класс, Английский язык | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]